J. E. Cirlot – Thuyền

Con thuyền, trong nghĩa chung nhất, là một ‘vật tải’. Bachelard ghi nhận rằng có rất nhiều tham khảo trong văn chương chứng tỏ con thuyền là cái nôi được tái khám phá (và là tử cung người mẹ) (2). Ngoài ra còn có một sự kết nối giữa con thuyền và thân thể con người.

K.H. dịch
2012.01.06

Nguyên chú của tác giả:
(2) ZIMMER, Heinrich. Myths and Symbols in Indian Art and Civilization. New York, 1946.

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Boat” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s