J. E. Cirlot – Tính biểu tượng của kim cương

J. E. Cirlot

Tính biểu tượng của kim cương

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Jack Sage


Về mặt ngữ nguyên thì chữ kim cương, diamond, bắt nguồn từ chữ Sanskrit dyu, nghĩa là ‘vật thể toả sáng’. Nó là biểu tượng của ánh sáng và sự lỗi lạc. Từ ‘adamantine’ có liên hệ với từ Hi-lạp adamas, nghĩa là ‘không thể chinh phục’ (4). Trong các huy hiệu, nó thường chỉ đến ‘Vùng trung tâm’ toả sáng và huyền bí (56). Giống như tất cả các viên đá quí, nó có phần nào tính biểu tượng tổng quát về kho báu và sự phú quí, tức là, cái tri thức mang tính luân lí và thông thái.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn,
20120107.

Nguyên chú của tác giả:

(4) JUNG, C. G. Symbols of Transformation (Collected Works, 5). London, 1951.
(56) TEILLARD, Ania. Il Simbolismo dei Sogni. Milan, 1951.


Nguồn:

Cirlot, J. E. “Diamond.”  A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s