J. E. Cirlot – Narcissus

 

Joachim Gasquet nhìn thấy thần thoại Narcissus như một minh hoạ nguyên sơ không dục tính trong một cấp độ vũ trụ, và bình rằng ‘thế giới là một Narcissus vô biên trong hành động thưởng ngoạn chính mình’, khiến Narcissus trở thành một biểu tượng như vậy, tự nghiệm, nội hướng, với dáng thế tự mãn nguyện (trích dẫn bởi Bachelard, [2]).

K.H. chuyển ngữ
Sài-gòn
, 2012.01.11

Nguyên chú của tác giả:
[2] BACHELARD,  GASTON.  L’Eau  et  les  Rêves.  Paris,  1942.

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Narcissus.” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s