J. E. Cirlot – Tính biểu trưng của Trái đất

J. E. Cirlot

Tính biểu trưng của Trái đất

Bán cầu Bắc được quan niệm là tượng trưng cho ánh sáng, tương ứng với nguyên lí dương (positive principle) Yang; bán cầu Nam thì liên kết với cõi bóng đêm và tương ứng với nguyên lí âm Yin. Vì thế, các phong trào văn hóa (cultural movements) diễn ra từ nơi bán cầu Bắc đến nơi bán cầu Nam (40).

Hoàng Phúc dịch

Nguyên chú của tác giả

(40) MERTENS STIENON, M. L ‘Occultisme du zodiaque, Paris, 1939

Nguồn:

Cirlot, J. E. “Earth, the” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s