J. E. Cirlot – Tính biểu tượng của con sếu

 

J. E. Cirlot

Tính biểu tượng của con sếu

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Jack Sage

 

Trong những nền văn hoá từ Trung-hoa cho đến khu vực Địa-trung-hải, con sếu là biểu tượng cho công bằng, tuổi thọ, cái thiện và tâm hồn mẫn cán (51). 

 

Chú thích của tác giả:

(51) SCHNEIDER, Marius, La danza de espas y la tarantela. Barcelona, 1948.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20130127

Nguồn:

Cirlot, J. E. “Crane.” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s