J. E. Cirlot – Tính biểu tượng của đồng hồ

 

J. E. Cirlot

Tính biểu tượng của đồng hồ

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Jack Sage

 

Giống như mọi hình thức dạng tròn khác có những yếu tố nội hàm được kết hợp vào, đồng hồ có thể được diễn giải như một dạng mạn-đà-la. Bởi bản chất của đồng hồ là cho biết thời gian, nên tính biểu tượng trọng yếu là về con số. Với vai trò một cỗ máy thì đồng hồ liên hệ với các ý niệm về ‘chuyển động không ngừng’, người máy, cơ học và với sự sáng tạo thần diệu của các sinh vật mưu cầu sự hiện hữu độc lập của bản thân.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20130127

Nguồn:

Cirlot, J. E. “Clock.” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s