Tính biểu tượng của hoa bướm – J. E. Cirlot

Tại Hà Lan, loài hoa này được gọi một cách chính xác là “sự suy tư” bởi vì người ta cho rằng điều mà nó biểu tượng được thể hiện bởi kết cấu hoa năm cạnh rõ ràng : số 5 biểu tượng cho con người (48).

Trịnh Ngọc Thìn dịch

Chú thích của tác giả:

PIOBB, P. V. Clef universelle des sciences secrètes. Paris, 1950 (48).

Nguồn:

Cirlot, J. E. “Pansy” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s