J. E. Cirlot – Tính biểu tượng của số một

 

J. E. Cirlot

Tính biểu tượng của số một

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Jack Sage

Số một tương đương với “Trung tâm”, với điểm vô biểu (non-manifest), với quyền năng sáng tạo hay “tĩnh động thể” (unmoved mover). Plotinus đánh đồng số một với mục đích luân lí, và đánh đồng tính đa dạng với cái ác – một khác biệt vốn hoàn toàn theo học thuyết biểu tượng. 

Sài-gòn
20130502

Nguồn:

Cirlot, J. E. “One.” A Dictionary of Symbols. Bản dịch Anh ngữ của Jack Sage. Ấn bản thứ hai. London: Routledge, 1971.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s