J. E. Cirlot – Tính biểu tượng của băng

 J. E. Cirlot

Tính biểu tượng của băng

Duy Đoàn chuyển ngữ từ bản tiếng Anh của Jack Sage

Căn cứ vào việc nước là biểu tượng cho sự thông giao giữa cái hình thức và cái phi hình thức, là yếu tố chuyển tiếp giữa hai chu kì khác nhau, về bản chất là mềm mỏng, và cũng liên hệ với những ý niệm của vật chất, sự màu mỡ đất đai và ‘cái chết của linh hồn’ theo kiểu Hérakleitos, thì theo đó băng tượng trưng chính yếu cho hai thứ: đầu tiên, sự biến đổi do cái lạnh gây ra trong nước – tức là, sự “đông lại” của phần tạo nghĩa biểu trưng của nó; và, thứ nhì, sự mất hiệu lực của những tiềm thể của nước. Vì lẽ đó băng được định nghĩa như lằn ranh cố định giữa ý thức và vô thức (hoặc giữa bất kì hai mức độ linh động nào) (56). Mặc dù nghĩa tiêu cực nổi bật, nhưng nó không thiếu cái nghĩa tích cực đến mức độ sự cô đặc tương đương với tính bền bỉ, và cái lạnh hàm ý sự kháng cự lại tất cả những gì thấp kém; ở nghĩa sau nó tương ứng với quan niệm của Nietzsche về bầu không khí rét mướt và ‘thù địch’ trên những đỉnh núi.

Chuyển ngữ tại Sài-gòn
20131107

Nguồn:

Cirlot, J. E. “Ice.” A Dictionary of Symbols. Bản dịch Anh ngữ của Jack Sage. Ấn bản thứ hai. London: Routledge, 1971.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s