J. E. Cirlot – Nhộng

Theo lời Vương Sung (王充): ‘Nhộng có trước ve sầu; đơn giản bằng cách thay đổi hình dạng của mình, nó trở thành ve sầu. Khi linh hồn rời khỏi thân xác, điều đó tương đồng với một con ve sầu lìa bỏ cái kén của nó để trở thành một loài côn trùng.’ Trong cái nhìn của Schneider, chức năng huyền bí của một sự biến đổi như vậy giả định trước những đặc tính của sự cân bằng, sự tái tạo và lòng dũng cảm (51). Mặt nạ trong nghi lễ, cũng như mặt-nạ-sân-khấu, hầu như có kết nối gần gũi với ý tưởng về nhộng và sự biến hoá. Vì, sau mặt nạ này, sự biến đổi tính cách của một cá nhân được ẩn giấu khỏi tầm mắt.

K.H. dịch
2015.01.08

Nguyên chú của tác giả:
(51) SCHNEIDER, Marius. La danza de espadas y la tarantela. Barcelona, 1948

Nguồn:
Cirlot, J. E. “Chrysalis” A Dictionary of Symbols. Trans. Jack Sage. 2nd edition. London: Routledge, 1971

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s