A Dictionary of Symbols – J. E. Cirlot


Những mục trong cuốn từ điển này đã được chuyển ngữ sang tiếng Việt:

 • Giới thiệu tác giả – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Acrobat – Hoàng Phúc chuyển ngữ
 • Activity – Hoàng Phúc chuyển ngữ
 • Air – Hoàng Phúc chuyển ngữ
 • Aquarius – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Aries – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Arm – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Basket – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Bat – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Bell – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Bite – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Blood – Nguyễn Mạnh Tuấn chuyển ngữ
 • Boat – Khoa Hiếu chuyển ngữ
 • Body – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Bolt – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Bone – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Bottle – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Bridge – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Cancer – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Capricorn – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Cat – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Centaur – Nguyễn Mạnh Tuấn chuyển ngữ
 • Circle – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Clock – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Color – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Crane – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Crescent – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Diamond – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Dionysos – Nguyễn Mạnh Tuấn chuyển ngữ
 • Dog – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Doll or Puppet – Khoa Hiếu chuyển ngữ
 • Door – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Dragon – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Earth – Hoàng Phúc chuyển ngữ
 • Emptiness – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Excrement – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Eye – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Fire – Hoàng Phúc chuyển ngữ
 • Forest – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Gemini – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Hand – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Hat – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • House – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Ice – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Island – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Janus – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Labyrinth – Khoa Hiếu chuyển ngữ
 • Leo – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Libra – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Lotus – Khoa Hiếu chuyển ngữ
 • Love – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Mandala – Khoa Hiếu chuyển ngữ
 • Mask – Khoa Hiếu chuyển ngữ
 • Mirror – Khoa Hiếu chuyển ngữ
 • Music – Khoa Hiếu chuyển ngữ
 • Narcissus – Khoa Hiếu chuyển ngữ
 • Numbers – Nguyễn Tiến Văn chuyển ngữ
 • One – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Palm – Trịnh Ngọc Thìn chuyển ngữ
 • Pandora – Trịnh Ngọc Thìn chuyển ngữ
 • Pansy – Trịnh Ngọc Thìn chuyển ngữ
 • Perfume – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Pisces – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • River – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Rose – Khoa Hiếu chuyển ngữ
 • Sagittarius – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Scorpio – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Serpent (or Snake) – Nguyễn Mạnh Tuấn chuyển ngữ
 • Shell – Nguyễn Mạnh Tuấn chuyển ngữ
 • Spider – Khoa Hiếu chuyển ngữ
 • Tattooing – Khoa Hiếu chuyển ngữ
 • Taurus – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Tiger – Khoa Hiếu chuyển ngữ
 • Trident – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Virgo – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Well – Trịnh Ngọc Thìn chuyển ngữ
 • Window – Duy Đoàn chuyển ngữ
 • Wings – Nguyễn Mạnh Tuấn chuyển ngữ
 • Year – Duy Đoàn chuyển ngữ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s